llvm.org GIT mirror llvm / stable test / ExecutionEngine / MCJIT / test-data-align.ll
stable

Tree @stable (Download .tar.gz)

test-data-align.ll @stableraw · history · blame

; RUN:  %lli -O0 %s

; Check that a variable is always aligned as specified.

@var = global i32 0, align 32
define i32 @main() {
  %addr = ptrtoint i32* @var to i64
  %mask = and i64 %addr, 31
  %tst = icmp eq i64 %mask, 0
  br i1 %tst, label %good, label %bad
good:
  ret i32 0
bad:
  ret i32 1
}