llvm.org GIT mirror llvm / release_32 test / Transforms / IndVarSimplify / eliminate-rem.ll
release_32

Tree @release_32 (Download .tar.gz)

eliminate-rem.ll @release_32raw · history · blame

; RUN: opt -indvars -S < %s | FileCheck %s

target datalayout = "e-p:64:64:64-i1:8:8-i8:8:8-i16:16:16-i32:32:32-i64:64:64-f32:32:32-f64:64:64-v64:64:64-v128:128:128-a0:0:64-s0:64:64-f80:128:128-n8:16:32:64"

; Indvars should be able to eliminate this srem.
; CHECK: @simple
; CHECK-NOT: rem
; CHECK: ret

define void @simple(i64 %arg, double* %arg3) nounwind {
bb:
 %t = icmp slt i64 0, %arg           ; <i1> [#uses=1]
 br i1 %t, label %bb4, label %bb12

bb4:                       ; preds = %bb
 br label %bb5

bb5:                       ; preds = %bb4, %bb5
 %t6 = phi i64 [ %t9, %bb5 ], [ 0, %bb4 ]  ; <i64> [#uses=2]
 %t7 = srem i64 %t6, %arg          ; <i64> [#uses=1]
 %t8 = getelementptr inbounds double* %arg3, i64 %t7 ; <double*> [#uses=1]
 store double 0.000000e+00, double* %t8
 %t9 = add nsw i64 %t6, 1          ; <i64> [#uses=2]
 %t10 = icmp slt i64 %t9, %arg        ; <i1> [#uses=1]
 br i1 %t10, label %bb5, label %bb11

bb11:                       ; preds = %bb5
 br label %bb12

bb12:                       ; preds = %bb11, %bb
 ret void
}

; Indvars should be able to eliminate the (i+1)%n.
; CHECK: @f
; CHECK-NOT: rem
; CHECK: rem
; CHECK-NOT: rem
; CHECK: ret

define i32 @f(i64* %arg, i64 %arg1, i64 %arg2, i64 %arg3) nounwind {
bb:
 %t = icmp sgt i64 %arg1, 0           ; <i1> [#uses=1]
 br i1 %t, label %bb4, label %bb54

bb4:                       ; preds = %bb
 br label %bb5

bb5:                       ; preds = %bb49, %bb4
 %t6 = phi i64 [ %t51, %bb49 ], [ 0, %bb4 ]   ; <i64> [#uses=4]
 %t7 = phi i32 [ %t50, %bb49 ], [ 0, %bb4 ]   ; <i32> [#uses=2]
 %t8 = add nsw i64 %t6, %arg1          ; <i64> [#uses=1]
 %t9 = add nsw i64 %t8, -2            ; <i64> [#uses=1]
 %t10 = srem i64 %t9, %arg1           ; <i64> [#uses=1]
 %t11 = add nsw i64 %t10, 1           ; <i64> [#uses=1]
 %t12 = add nsw i64 %t6, 1            ; <i64> [#uses=1]
 %t13 = srem i64 %t12, %arg1           ; <i64> [#uses=1]
 %t14 = icmp sgt i64 %arg1, 0          ; <i1> [#uses=1]
 br i1 %t14, label %bb15, label %bb49

bb15:                       ; preds = %bb5
 br label %bb16

bb16:                       ; preds = %bb44, %bb15
 %t17 = phi i64 [ %t46, %bb44 ], [ 0, %bb15 ]  ; <i64> [#uses=1]
 %t18 = phi i32 [ %t45, %bb44 ], [ %t7, %bb15 ] ; <i32> [#uses=2]
 %t19 = icmp sgt i64 %arg1, 0          ; <i1> [#uses=1]
 br i1 %t19, label %bb20, label %bb44

bb20:                       ; preds = %bb16
 br label %bb21

bb21:                       ; preds = %bb21, %bb20
 %t22 = phi i64 [ %t41, %bb21 ], [ 0, %bb20 ]  ; <i64> [#uses=4]
 %t23 = phi i32 [ %t40, %bb21 ], [ %t18, %bb20 ] ; <i32> [#uses=1]
 %t24 = mul i64 %t6, %arg1            ; <i64> [#uses=1]
 %t25 = mul i64 %t13, %arg1           ; <i64> [#uses=1]
 %t26 = add nsw i64 %t24, %t22          ; <i64> [#uses=1]
 %t27 = mul i64 %t11, %arg1           ; <i64> [#uses=1]
 %t28 = add nsw i64 %t25, %t22          ; <i64> [#uses=1]
 %t29 = getelementptr inbounds i64* %arg, i64 %t26 ; <i64*> [#uses=1]
 %t30 = add nsw i64 %t27, %t22          ; <i64> [#uses=1]
 %t31 = getelementptr inbounds i64* %arg, i64 %t28 ; <i64*> [#uses=1]
 %t32 = zext i32 %t23 to i64           ; <i64> [#uses=1]
 %t33 = load i64* %t29              ; <i64> [#uses=1]
 %t34 = getelementptr inbounds i64* %arg, i64 %t30 ; <i64*> [#uses=1]
 %t35 = load i64* %t31              ; <i64> [#uses=1]
 %t36 = add nsw i64 %t32, %t33          ; <i64> [#uses=1]
 %t37 = add nsw i64 %t36, %t35          ; <i64> [#uses=1]
 %t38 = load i64* %t34              ; <i64> [#uses=1]
 %t39 = add nsw i64 %t37, %t38          ; <i64> [#uses=1]
 %t40 = trunc i64 %t39 to i32          ; <i32> [#uses=2]
 %t41 = add nsw i64 %t22, 1           ; <i64> [#uses=2]
 %t42 = icmp slt i64 %t41, %arg1         ; <i1> [#uses=1]
 br i1 %t42, label %bb21, label %bb43

bb43:                       ; preds = %bb21
 br label %bb44

bb44:                       ; preds = %bb43, %bb16
 %t45 = phi i32 [ %t18, %bb16 ], [ %t40, %bb43 ] ; <i32> [#uses=2]
 %t46 = add nsw i64 %t17, 1           ; <i64> [#uses=2]
 %t47 = icmp slt i64 %t46, %arg1         ; <i1> [#uses=1]
 br i1 %t47, label %bb16, label %bb48

bb48:                       ; preds = %bb44
 br label %bb49

bb49:                       ; preds = %bb48, %bb5
 %t50 = phi i32 [ %t7, %bb5 ], [ %t45, %bb48 ]  ; <i32> [#uses=2]
 %t51 = add nsw i64 %t6, 1            ; <i64> [#uses=2]
 %t52 = icmp slt i64 %t51, %arg1         ; <i1> [#uses=1]
 br i1 %t52, label %bb5, label %bb53

bb53:                       ; preds = %bb49
 br label %bb54

bb54:                       ; preds = %bb53, %bb
 %t55 = phi i32 [ 0, %bb ], [ %t50, %bb53 ]   ; <i32> [#uses=1]
 ret i32 %t55
}