llvm.org GIT mirror llvm / release_90 test / CodeGen / X86 / lsr-reuse-trunc.ll
release_90

Tree @release_90 (Download .tar.gz)

lsr-reuse-trunc.ll @release_90

76c5897
 
c2385a0
 
 
 
b0e47cd
51458ed
 
 
2a4410d
 
 
c2385a0
 
 
7c9c6ed
c2385a0
 
 
 
 
 
198d8ba
c2385a0
198d8ba
c2385a0
7c9c6ed
c2385a0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7c9c6ed
c2385a0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
; RUN: llc < %s -mtriple=x86_64-linux -mcpu=nehalem | FileCheck %s
; RUN: llc < %s -mtriple=x86_64-win32 -mcpu=nehalem | FileCheck %s

; Full strength reduction wouldn't reduce register pressure, so LSR should
; stick with indexing here.

; CHECK: movaps    (%{{rsi|rdx}},%rax,4), [[X3:%xmm[0-9]+]]
; CHECK: cvtdq2ps
; CHECK: orps     {{%xmm[0-9]+}}, [[X4:%xmm[0-9]+]]
; CHECK: movaps    [[X4]], (%{{rdi|rcx}},%rax,4)
; CHECK: addq $4, %rax
; CHECK: cmpl %eax, (%{{rdx|r8}})
; CHECK-NEXT: jg

define void @vvfloorf(float* nocapture %y, float* nocapture %x, i32* nocapture %n) nounwind {
entry:
 %0 = load i32, i32* %n, align 4
 %1 = icmp sgt i32 %0, 0
 br i1 %1, label %bb, label %return

bb:
 %indvar = phi i64 [ %indvar.next, %bb ], [ 0, %entry ]
 %tmp = shl i64 %indvar, 2
 %scevgep = getelementptr float, float* %y, i64 %tmp
 %scevgep9 = bitcast float* %scevgep to <4 x float>*
 %scevgep10 = getelementptr float, float* %x, i64 %tmp
 %scevgep1011 = bitcast float* %scevgep10 to <4 x float>*
 %2 = load <4 x float>, <4 x float>* %scevgep1011, align 16
 %3 = bitcast <4 x float> %2 to <4 x i32>
 %4 = and <4 x i32> %3, <i32 2147483647, i32 2147483647, i32 2147483647, i32 2147483647>
 %5 = bitcast <4 x i32> %4 to <4 x float>
 %6 = and <4 x i32> %3, <i32 -2147483648, i32 -2147483648, i32 -2147483648, i32 -2147483648>
 %7 = tail call <4 x float> @llvm.x86.sse.cmp.ps(<4 x float> %5, <4 x float> <float 8.388608e+06, float 8.388608e+06, float 8.388608e+06, float 8.388608e+06>, i8 5) nounwind
 %tmp.i4 = bitcast <4 x float> %7 to <4 x i32>
 %8 = xor <4 x i32> %tmp.i4, <i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1>
 %9 = and <4 x i32> %8, <i32 1258291200, i32 1258291200, i32 1258291200, i32 1258291200>
 %10 = or <4 x i32> %9, %6
 %11 = bitcast <4 x i32> %10 to <4 x float>
 %12 = fadd <4 x float> %2, %11
 %13 = fsub <4 x float> %12, %11
 %14 = tail call <4 x float> @llvm.x86.sse.cmp.ps(<4 x float> %2, <4 x float> %13, i8 1) nounwind
 %15 = bitcast <4 x float> %14 to <4 x i32>
 %16 = tail call <4 x float> @llvm.x86.sse2.cvtdq2ps(<4 x i32> %15) nounwind readnone
 %17 = fadd <4 x float> %13, %16
 %tmp.i = bitcast <4 x float> %17 to <4 x i32>
 %18 = or <4 x i32> %tmp.i, %6
 %19 = bitcast <4 x i32> %18 to <4 x float>
 store <4 x float> %19, <4 x float>* %scevgep9, align 16
 %tmp12 = add i64 %tmp, 4
 %tmp13 = trunc i64 %tmp12 to i32
 %20 = load i32, i32* %n, align 4
 %21 = icmp sgt i32 %20, %tmp13
 %indvar.next = add i64 %indvar, 1
 br i1 %21, label %bb, label %return

return:
 ret void
}

declare <4 x float> @llvm.x86.sse.cmp.ps(<4 x float>, <4 x float>, i8) nounwind readnone

declare <4 x float> @llvm.x86.sse2.cvtdq2ps(<4 x i32>) nounwind readnone