llvm.org GIT mirror llvm / b29d4ba include / llvm / Support / MachineValueType.h
b29d4ba

Tree @b29d4ba (Download .tar.gz)

MachineValueType.h @b29d4ba

9d9a46a
0eba2c9
6b54768
 
 
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
 
9d9a46a
 
0eba2c9
c83d4c6
0eba2c9
98b539a
ea42b4f
0eba2c9
 
 
 
 
e02485a
0eba2c9
 
ba01932
0eba2c9
0e37006
 
 
 
0eba2c9
 
 
0e37006
 
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
 
 
0e37006
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
 
 
be169ad
 
 
 
 
 
 
a3a5536
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc239d2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0e37006
 
cc239d2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
be169ad
 
0e37006
 
be169ad
0e37006
 
cc239d2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
0e37006
 
 
 
0eba2c9
be169ad
0e37006
0eba2c9
cc239d2
0eba2c9
cc239d2
0eba2c9
cc239d2
0eba2c9
cc239d2
0e37006
 
0eba2c9
b29d4ba
df76a89
0e37006
cc239d2
0eba2c9
 
 
 
cc239d2
0eba2c9
e02485a
0e37006
16c6479
e02485a
0e37006
0eba2c9
e02485a
0eba2c9
 
0e37006
0eba2c9
e02485a
0eba2c9
 
0e37006
0eba2c9
e02485a
0eba2c9
 
0e37006
0eba2c9
e02485a
0eba2c9
 
0e37006
0eba2c9
e02485a
0eba2c9
0e37006
230796b
e02485a
230796b
0e37006
0eba2c9
 
ea42b4f
0f69ba8
 
 
 
175caa6
0f69ba8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ea42b4f
6feedc5
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
 
e02485a
a84b573
 
 
 
 
e02485a
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
e02485a
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
e02485a
9a6db34
 
 
 
 
e02485a
0eba2c9
 
 
 
 
0f69ba8
 
 
 
 
 
 
 
 
e02485a
0eba2c9
 
 
 
 
e02485a
0eba2c9
516cb3d
 
 
0eba2c9
 
e02485a
0eba2c9
516cb3d
 
 
 
0eba2c9
 
e02485a
0eba2c9
a3a5536
 
 
 
 
0eba2c9
 
e02485a
0eba2c9
 
 
 
 
 
e02485a
0eba2c9
ed5c886
 
 
 
0eba2c9
 
e02485a
0eba2c9
ed5c886
 
 
 
 
1df3767
ed5c886
 
 
0eba2c9
 
e02485a
0eba2c9
230796b
 
0eba2c9
 
 
e02485a
0eba2c9
 
 
 
 
e02485a
 
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
 
 
e02485a
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
 
be169ad
ed5c886
 
 
 
 
 
a3a5536
ed5c886
0e37006
be169ad
0e37006
 
 
 
 
ed5c886
 
 
 
0eba2c9
 
ed5c886
 
0e37006
 
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
 
 
 
ed5c886
 
0e37006
 
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
b683134
0eba2c9
b683134
0eba2c9
ed5c886
 
0e37006
cc239d2
 
 
 
 
0e37006
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
 
 
ed5c886
0e37006
 
 
 
 
 
 
1e3da04
0eba2c9
 
0e37006
 
 
 
0eba2c9
 
b683134
0eba2c9
b683134
0eba2c9
0e37006
cc239d2
 
 
 
 
 
 
0e37006
 
 
 
 
0eba2c9
 
 
0e37006
 
 
 
 
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
cc239d2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a3a5536
ed5c886
cc239d2
 
 
ed5c886
 
 
cc239d2
 
0eba2c9
 
ed5c886
 
0e37006
cc239d2
0e37006
 
 
 
 
0eba2c9
 
 
 
 
0e37006
 
 
 
 
 
 
ed5c886
 
0eba2c9
 
 
 
 
0e37006
 
 
 
 
 
 
 
 
b683134
 
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
0e37006
 
 
 
 
 
 
 
 
b683134
 
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
0e37006
 
 
 
 
 
 
 
 
be169ad
0eba2c9
 
 
 
1e3da04
0eba2c9
0e37006
be169ad
0e37006
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
 
0f69ba8
 
 
 
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
230796b
0eba2c9
16c6479
 
 
0eba2c9
 
be169ad
 
 
0e37006
 
 
 
0eba2c9
 
0e37006
 
 
0eba2c9
 
 
 
0e37006
 
 
 
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
0e37006
 
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0e37006
 
 
 
 
 
 
 
0eba2c9
b683134
 
0eba2c9
 
 
a3a5536
0eba2c9
 
 
 
1e3da04
0eba2c9
 
0e37006
 
 
 
 
 
 
 
b683134
 
0eba2c9
 
 
 
 
0e37006
 
 
 
 
 
 
ed5c886
0eba2c9
 
 
 
 
0e37006
 
 
 
 
 
ed5c886
 
 
 
0e37006
cc239d2
0e37006
 
ed5c886
 
 
0e37006
cc239d2
0e37006
cc239d2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b29d4ba
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
e02485a
 
0eba2c9
 
 
 
e02485a
 
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
be169ad
ed5c886
 
 
 
 
 
a3a5536
ed5c886
 
0eba2c9
 
ed5c886
 
 
 
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
ed5c886
 
 
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
cc239d2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
ed5c886
0eba2c9
1e3da04
 
 
0eba2c9
 
 
 
 
 
cc239d2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0f69ba8
 
 
 
 
be169ad
0f69ba8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0eba2c9
 
 
 
 
c83d4c6
 
 
 
ea42b4f
c83d4c6
ea42b4f
c83d4c6
 
ea42b4f
c83d4c6
 
 
 
 
 
 
ea42b4f
c83d4c6
ea42b4f
c83d4c6
 
 
 
 
 
 
ea42b4f
c83d4c6
 
 
 
ea42b4f
c83d4c6
 
 
 
ea42b4f
c83d4c6
 
 
 
ea42b4f
c83d4c6
 
 
 
 
ea42b4f
c83d4c6
 
 
 
 
ea42b4f
0f69ba8
 
 
 
ea42b4f
0f69ba8
 
 
 
c83d4c6
0eba2c9
 
ea42b4f
0eba2c9
ea42b4f
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
//===- Support/MachineValueType.h - Machine-Level types ---------*- C++ -*-===//
//
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
//
// This file defines the set of machine-level target independent types which
// legal values in the code generator use.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//

#ifndef LLVM_SUPPORT_MACHINEVALUETYPE_H
#define LLVM_SUPPORT_MACHINEVALUETYPE_H

#include "llvm/ADT/iterator_range.h"
#include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
#include "llvm/Support/MathExtras.h"
#include <cassert>

namespace llvm {

 class Type;

 /// Machine Value Type. Every type that is supported natively by some
 /// processor targeted by LLVM occurs here. This means that any legal value
 /// type can be represented by an MVT.
 class MVT {
 public:
  enum SimpleValueType : uint8_t {
   // Simple value types that aren't explicitly part of this enumeration
   // are considered extended value types.
   INVALID_SIMPLE_VALUE_TYPE = 0,

   // If you change this numbering, you must change the values in
   // ValueTypes.td as well!
   Other     =  1,  // This is a non-standard value
   i1       =  2,  // This is a 1 bit integer value
   i8       =  3,  // This is an 8 bit integer value
   i16      =  4,  // This is a 16 bit integer value
   i32      =  5,  // This is a 32 bit integer value
   i64      =  6,  // This is a 64 bit integer value
   i128      =  7,  // This is a 128 bit integer value

   FIRST_INTEGER_VALUETYPE = i1,
   LAST_INTEGER_VALUETYPE = i128,

   f16      =  8,  // This is a 16 bit floating point value
   f32      =  9,  // This is a 32 bit floating point value
   f64      = 10,  // This is a 64 bit floating point value
   f80      = 11,  // This is a 80 bit floating point value
   f128      = 12,  // This is a 128 bit floating point value
   ppcf128    = 13,  // This is a PPC 128-bit floating point value

   FIRST_FP_VALUETYPE = f16,
   LAST_FP_VALUETYPE = ppcf128,

   v1i1      = 14,  //  1 x i1
   v2i1      = 15,  //  2 x i1
   v4i1      = 16,  //  4 x i1
   v8i1      = 17,  //  8 x i1
   v16i1     = 18,  //  16 x i1
   v32i1     = 19,  //  32 x i1
   v64i1     = 20,  //  64 x i1
   v128i1     = 21,  // 128 x i1
   v512i1     = 22,  // 512 x i1
   v1024i1    = 23,  // 1024 x i1

   v1i8      = 24,  // 1 x i8
   v2i8      = 25,  // 2 x i8
   v4i8      = 26,  // 4 x i8
   v8i8      = 27,  // 8 x i8
   v16i8     = 28,  // 16 x i8
   v32i8     = 29,  // 32 x i8
   v64i8     = 30,  // 64 x i8
   v128i8     = 31,  //128 x i8
   v256i8     = 32,  //256 x i8

   v1i16     = 33,  // 1 x i16
   v2i16     = 34,  // 2 x i16
   v4i16     = 35,  // 4 x i16
   v8i16     = 36,  // 8 x i16
   v16i16     = 37,  // 16 x i16
   v32i16     = 38,  // 32 x i16
   v64i16     = 39,  // 64 x i16
   v128i16    = 40,  //128 x i16

   v1i32     = 41,  //  1 x i32
   v2i32     = 42,  //  2 x i32
   v3i32     = 43,  //  3 x i32
   v4i32     = 44,  //  4 x i32
   v5i32     = 45,  //  5 x i32
   v8i32     = 46,  //  8 x i32
   v16i32     = 47,  //  16 x i32
   v32i32     = 48,  //  32 x i32
   v64i32     = 49,  //  64 x i32
   v128i32    = 50,  // 128 x i32
   v256i32    = 51,  // 256 x i32
   v512i32    = 52,  // 512 x i32
   v1024i32    = 53,  // 1024 x i32
   v2048i32    = 54,  // 2048 x i32

   v1i64     = 55,  // 1 x i64
   v2i64     = 56,  // 2 x i64
   v4i64     = 57,  // 4 x i64
   v8i64     = 58,  // 8 x i64
   v16i64     = 59,  // 16 x i64
   v32i64     = 60,  // 32 x i64

   v1i128     = 61,  // 1 x i128

   // Scalable integer types
   nxv1i1     = 62,  // n x 1 x i1
   nxv2i1     = 63,  // n x 2 x i1
   nxv4i1     = 64,  // n x 4 x i1
   nxv8i1     = 65,  // n x 8 x i1
   nxv16i1    = 66,  // n x 16 x i1
   nxv32i1    = 67,  // n x 32 x i1

   nxv1i8     = 68,  // n x 1 x i8
   nxv2i8     = 69,  // n x 2 x i8
   nxv4i8     = 70,  // n x 4 x i8
   nxv8i8     = 71,  // n x 8 x i8
   nxv16i8    = 72,  // n x 16 x i8
   nxv32i8    = 73,  // n x 32 x i8

   nxv1i16    = 74,  // n x 1 x i16
   nxv2i16    = 75,  // n x 2 x i16
   nxv4i16    = 76,  // n x 4 x i16
   nxv8i16    = 77,  // n x 8 x i16
   nxv16i16    = 78,  // n x 16 x i16
   nxv32i16    = 79,  // n x 32 x i16

   nxv1i32    = 80,  // n x 1 x i32
   nxv2i32    = 81,  // n x 2 x i32
   nxv4i32    = 82,  // n x 4 x i32
   nxv8i32    = 83,  // n x 8 x i32
   nxv16i32    = 84,  // n x 16 x i32
   nxv32i32    = 85,  // n x 32 x i32

   nxv1i64    = 86,  // n x 1 x i64
   nxv2i64    = 87,  // n x 2 x i64
   nxv4i64    = 88,  // n x 4 x i64
   nxv8i64    = 89,  // n x 8 x i64
   nxv16i64    = 90,  // n x 16 x i64
   nxv32i64    = 91,  // n x 32 x i64

   FIRST_INTEGER_VECTOR_VALUETYPE = v1i1,
   LAST_INTEGER_VECTOR_VALUETYPE = nxv32i64,

   FIRST_INTEGER_SCALABLE_VALUETYPE = nxv1i1,
   LAST_INTEGER_SCALABLE_VALUETYPE = nxv32i64,

   v2f16     = 92,  //  2 x f16
   v4f16     = 93,  //  4 x f16
   v8f16     = 94,  //  8 x f16
   v1f32     = 95,  //  1 x f32
   v2f32     = 96,  //  2 x f32
   v3f32     = 97,  //  3 x f32
   v4f32     = 98,  //  4 x f32
   v5f32     = 99,  //  5 x f32
   v8f32     = 100, //  8 x f32
   v16f32     = 101, //  16 x f32
   v32f32     = 102, //  32 x f32
   v64f32     = 103, //  64 x f32
   v128f32    = 104, // 128 x f32
   v256f32    = 105, // 256 x f32
   v512f32    = 106, // 512 x f32
   v1024f32    = 107, // 1024 x f32
   v2048f32    = 108, // 2048 x f32
   v1f64     = 109, //  1 x f64
   v2f64     = 110, //  2 x f64
   v4f64     = 111, //  4 x f64
   v8f64     = 112, //  8 x f64

   nxv2f16    = 113, // n x 2 x f16
   nxv4f16    = 114, // n x 4 x f16
   nxv8f16    = 115, // n x 8 x f16
   nxv1f32    = 116, // n x 1 x f32
   nxv2f32    = 117, // n x 2 x f32
   nxv4f32    = 118, // n x 4 x f32
   nxv8f32    = 119, // n x 8 x f32
   nxv16f32    = 120, // n x 16 x f32
   nxv1f64    = 121, // n x 1 x f64
   nxv2f64    = 122, // n x 2 x f64
   nxv4f64    = 123, // n x 4 x f64
   nxv8f64    = 124, // n x 8 x f64

   FIRST_FP_VECTOR_VALUETYPE = v2f16,
   LAST_FP_VECTOR_VALUETYPE = nxv8f64,

   FIRST_FP_SCALABLE_VALUETYPE = nxv2f16,
   LAST_FP_SCALABLE_VALUETYPE = nxv8f64,

   FIRST_VECTOR_VALUETYPE = v1i1,
   LAST_VECTOR_VALUETYPE = nxv8f64,

   x86mmx     = 125,  // This is an X86 MMX value

   Glue      = 126,  // This glues nodes together during pre-RA sched

   isVoid     = 127,  // This has no value

   Untyped    = 128,  // This value takes a register, but has
                // unspecified type. The register class
                // will be determined by the opcode.

   exnref     = 129,  // WebAssembly's exnref type

   FIRST_VALUETYPE = 1,   // This is always the beginning of the list.
   LAST_VALUETYPE = 130,  // This always remains at the end of the list.

   // This is the current maximum for LAST_VALUETYPE.
   // MVT::MAX_ALLOWED_VALUETYPE is used for asserts and to size bit vectors
   // This value must be a multiple of 32.
   MAX_ALLOWED_VALUETYPE = 160,

   // A value of type llvm::TokenTy
   token     = 248,

   // This is MDNode or MDString.
   Metadata    = 249,

   // An int value the size of the pointer of the current
   // target to any address space. This must only be used internal to
   // tblgen. Other than for overloading, we treat iPTRAny the same as iPTR.
   iPTRAny    = 250,

   // A vector with any length and element size. This is used
   // for intrinsics that have overloadings based on vector types.
   // This is only for tblgen's consumption!
   vAny      = 251,

   // Any floating-point or vector floating-point value. This is used
   // for intrinsics that have overloadings based on floating-point types.
   // This is only for tblgen's consumption!
   fAny      = 252,

   // An integer or vector integer value of any bit width. This is
   // used for intrinsics that have overloadings based on integer bit widths.
   // This is only for tblgen's consumption!
   iAny      = 253,

   // An int value the size of the pointer of the current
   // target. This should only be used internal to tblgen!
   iPTR      = 254,

   // Any type. This is used for intrinsics that have overloadings.
   // This is only for tblgen's consumption!
   Any      = 255
  };

  SimpleValueType SimpleTy = INVALID_SIMPLE_VALUE_TYPE;

  // A class to represent the number of elements in a vector
  //
  // For fixed-length vectors, the total number of elements is equal to 'Min'
  // For scalable vectors, the total number of elements is a multiple of 'Min'
  class ElementCount {
  public:
   unsigned Min;
   bool Scalable;

   ElementCount(unsigned Min, bool Scalable)
   : Min(Min), Scalable(Scalable) {}

   ElementCount operator*(unsigned RHS) {
    return { Min * RHS, Scalable };
   }

   ElementCount& operator*=(unsigned RHS) {
    Min *= RHS;
    return *this;
   }

   ElementCount operator/(unsigned RHS) {
    return { Min / RHS, Scalable };
   }

   ElementCount& operator/=(unsigned RHS) {
    Min /= RHS;
    return *this;
   }

   bool operator==(const ElementCount& RHS) {
    return Min == RHS.Min && Scalable == RHS.Scalable;
   }
  };

  constexpr MVT() = default;
  constexpr MVT(SimpleValueType SVT) : SimpleTy(SVT) {}

  bool operator>(const MVT& S) const { return SimpleTy > S.SimpleTy; }
  bool operator<(const MVT& S) const { return SimpleTy < S.SimpleTy; }
  bool operator==(const MVT& S) const { return SimpleTy == S.SimpleTy; }
  bool operator!=(const MVT& S) const { return SimpleTy != S.SimpleTy; }
  bool operator>=(const MVT& S) const { return SimpleTy >= S.SimpleTy; }
  bool operator<=(const MVT& S) const { return SimpleTy <= S.SimpleTy; }

  /// Return true if this is a valid simple valuetype.
  bool isValid() const {
   return (SimpleTy >= MVT::FIRST_VALUETYPE &&
       SimpleTy < MVT::LAST_VALUETYPE);
  }

  /// Return true if this is a FP or a vector FP type.
  bool isFloatingPoint() const {
   return ((SimpleTy >= MVT::FIRST_FP_VALUETYPE &&
        SimpleTy <= MVT::LAST_FP_VALUETYPE) ||
       (SimpleTy >= MVT::FIRST_FP_VECTOR_VALUETYPE &&
        SimpleTy <= MVT::LAST_FP_VECTOR_VALUETYPE));
  }

  /// Return true if this is an integer or a vector integer type.
  bool isInteger() const {
   return ((SimpleTy >= MVT::FIRST_INTEGER_VALUETYPE &&
        SimpleTy <= MVT::LAST_INTEGER_VALUETYPE) ||
       (SimpleTy >= MVT::FIRST_INTEGER_VECTOR_VALUETYPE &&
        SimpleTy <= MVT::LAST_INTEGER_VECTOR_VALUETYPE));
  }

  /// Return true if this is an integer, not including vectors.
  bool isScalarInteger() const {
   return (SimpleTy >= MVT::FIRST_INTEGER_VALUETYPE &&
       SimpleTy <= MVT::LAST_INTEGER_VALUETYPE);
  }

  /// Return true if this is a vector value type.
  bool isVector() const {
   return (SimpleTy >= MVT::FIRST_VECTOR_VALUETYPE &&
       SimpleTy <= MVT::LAST_VECTOR_VALUETYPE);
  }

  /// Return true if this is a vector value type where the
  /// runtime length is machine dependent
  bool isScalableVector() const {
   return ((SimpleTy >= MVT::FIRST_INTEGER_SCALABLE_VALUETYPE &&
        SimpleTy <= MVT::LAST_INTEGER_SCALABLE_VALUETYPE) ||
       (SimpleTy >= MVT::FIRST_FP_SCALABLE_VALUETYPE &&
        SimpleTy <= MVT::LAST_FP_SCALABLE_VALUETYPE));
  }

  /// Return true if this is a 16-bit vector type.
  bool is16BitVector() const {
   return (SimpleTy == MVT::v2i8 || SimpleTy == MVT::v1i16 ||
       SimpleTy == MVT::v16i1);
  }

  /// Return true if this is a 32-bit vector type.
  bool is32BitVector() const {
   return (SimpleTy == MVT::v32i1 || SimpleTy == MVT::v4i8 ||
       SimpleTy == MVT::v2i16 || SimpleTy == MVT::v1i32 ||
       SimpleTy == MVT::v2f16 || SimpleTy == MVT::v1f32);
  }

  /// Return true if this is a 64-bit vector type.
  bool is64BitVector() const {
   return (SimpleTy == MVT::v64i1 || SimpleTy == MVT::v8i8 ||
       SimpleTy == MVT::v4i16 || SimpleTy == MVT::v2i32 ||
       SimpleTy == MVT::v1i64 || SimpleTy == MVT::v4f16 ||
       SimpleTy == MVT::v2f32 || SimpleTy == MVT::v1f64);
  }

  /// Return true if this is a 128-bit vector type.
  bool is128BitVector() const {
   return (SimpleTy == MVT::v128i1 || SimpleTy == MVT::v16i8 ||
       SimpleTy == MVT::v8i16 || SimpleTy == MVT::v4i32 ||
       SimpleTy == MVT::v2i64 || SimpleTy == MVT::v1i128 ||
       SimpleTy == MVT::v8f16 || SimpleTy == MVT::v4f32 ||
       SimpleTy == MVT::v2f64);
  }

  /// Return true if this is a 256-bit vector type.
  bool is256BitVector() const {
   return (SimpleTy == MVT::v8f32 || SimpleTy == MVT::v4f64 ||
       SimpleTy == MVT::v32i8 || SimpleTy == MVT::v16i16 ||
       SimpleTy == MVT::v8i32 || SimpleTy == MVT::v4i64);
  }

  /// Return true if this is a 512-bit vector type.
  bool is512BitVector() const {
   return (SimpleTy == MVT::v16f32 || SimpleTy == MVT::v8f64 ||
       SimpleTy == MVT::v512i1 || SimpleTy == MVT::v64i8 ||
       SimpleTy == MVT::v32i16 || SimpleTy == MVT::v16i32 ||
       SimpleTy == MVT::v8i64);
  }

  /// Return true if this is a 1024-bit vector type.
  bool is1024BitVector() const {
   return (SimpleTy == MVT::v1024i1 || SimpleTy == MVT::v128i8 ||
       SimpleTy == MVT::v64i16 || SimpleTy == MVT::v32i32 ||
       SimpleTy == MVT::v16i64);
  }

  /// Return true if this is a 2048-bit vector type.
  bool is2048BitVector() const {
   return (SimpleTy == MVT::v256i8 || SimpleTy == MVT::v128i16 ||
       SimpleTy == MVT::v64i32 || SimpleTy == MVT::v32i64);
  }

  /// Return true if this is an overloaded type for TableGen.
  bool isOverloaded() const {
   return (SimpleTy==MVT::Any ||
       SimpleTy==MVT::iAny || SimpleTy==MVT::fAny ||
       SimpleTy==MVT::vAny || SimpleTy==MVT::iPTRAny);
  }

  /// Returns true if the given vector is a power of 2.
  bool isPow2VectorType() const {
   unsigned NElts = getVectorNumElements();
   return !(NElts & (NElts - 1));
  }

  /// Widens the length of the given vector MVT up to the nearest power of 2
  /// and returns that type.
  MVT getPow2VectorType() const {
   if (isPow2VectorType())
    return *this;

   unsigned NElts = getVectorNumElements();
   unsigned Pow2NElts = 1 << Log2_32_Ceil(NElts);
   return MVT::getVectorVT(getVectorElementType(), Pow2NElts);
  }

  /// If this is a vector, return the element type, otherwise return this.
  MVT getScalarType() const {
   return isVector() ? getVectorElementType() : *this;
  }

  MVT getVectorElementType() const {
   switch (SimpleTy) {
   default:
    llvm_unreachable("Not a vector MVT!");
   case v1i1:
   case v2i1:
   case v4i1:
   case v8i1:
   case v16i1:
   case v32i1:
   case v64i1:
   case v128i1:
   case v512i1:
   case v1024i1:
   case nxv1i1:
   case nxv2i1:
   case nxv4i1:
   case nxv8i1:
   case nxv16i1:
   case nxv32i1: return i1;
   case v1i8:
   case v2i8:
   case v4i8:
   case v8i8:
   case v16i8:
   case v32i8:
   case v64i8:
   case v128i8:
   case v256i8:
   case nxv1i8:
   case nxv2i8:
   case nxv4i8:
   case nxv8i8:
   case nxv16i8:
   case nxv32i8: return i8;
   case v1i16:
   case v2i16:
   case v4i16:
   case v8i16:
   case v16i16:
   case v32i16:
   case v64i16:
   case v128i16:
   case nxv1i16:
   case nxv2i16:
   case nxv4i16:
   case nxv8i16:
   case nxv16i16:
   case nxv32i16: return i16;
   case v1i32:
   case v2i32:
   case v3i32:
   case v4i32:
   case v5i32:
   case v8i32:
   case v16i32:
   case v32i32:
   case v64i32:
   case v128i32:
   case v256i32:
   case v512i32:
   case v1024i32:
   case v2048i32:
   case nxv1i32:
   case nxv2i32:
   case nxv4i32:
   case nxv8i32:
   case nxv16i32:
   case nxv32i32: return i32;
   case v1i64:
   case v2i64:
   case v4i64:
   case v8i64:
   case v16i64:
   case v32i64:
   case nxv1i64:
   case nxv2i64:
   case nxv4i64:
   case nxv8i64:
   case nxv16i64:
   case nxv32i64: return i64;
   case v1i128: return i128;
   case v2f16:
   case v4f16:
   case v8f16:
   case nxv2f16:
   case nxv4f16:
   case nxv8f16: return f16;
   case v1f32:
   case v2f32:
   case v3f32:
   case v4f32:
   case v5f32:
   case v8f32:
   case v16f32:
   case v32f32:
   case v64f32:
   case v128f32:
   case v256f32:
   case v512f32:
   case v1024f32:
   case v2048f32:
   case nxv1f32:
   case nxv2f32:
   case nxv4f32:
   case nxv8f32:
   case nxv16f32: return f32;
   case v1f64:
   case v2f64:
   case v4f64:
   case v8f64:
   case nxv1f64:
   case nxv2f64:
   case nxv4f64:
   case nxv8f64: return f64;
   }
  }

  unsigned getVectorNumElements() const {
   switch (SimpleTy) {
   default:
    llvm_unreachable("Not a vector MVT!");
   case v2048i32:
   case v2048f32: return 2048;
   case v1024i1:
   case v1024i32:
   case v1024f32: return 1024;
   case v512i1:
   case v512i32:
   case v512f32: return 512;
   case v256i8:
   case v256i32:
   case v256f32: return 256;
   case v128i1:
   case v128i8:
   case v128i16:
   case v128i32:
   case v128f32: return 128;
   case v64i1:
   case v64i8:
   case v64i16:
   case v64i32:
   case v64f32: return 64;
   case v32i1:
   case v32i8:
   case v32i16:
   case v32i32:
   case v32i64:
   case v32f32:
   case nxv32i1:
   case nxv32i8:
   case nxv32i16:
   case nxv32i32:
   case nxv32i64: return 32;
   case v16i1:
   case v16i8:
   case v16i16:
   case v16i32:
   case v16i64:
   case v16f32:
   case nxv16i1:
   case nxv16i8:
   case nxv16i16:
   case nxv16i32:
   case nxv16i64:
   case nxv16f32: return 16;
   case v8i1:
   case v8i8:
   case v8i16:
   case v8i32:
   case v8i64:
   case v8f16:
   case v8f32:
   case v8f64:
   case nxv8i1:
   case nxv8i8:
   case nxv8i16:
   case nxv8i32:
   case nxv8i64:
   case nxv8f16:
   case nxv8f32:
   case nxv8f64: return 8;
   case v5i32:
   case v5f32: return 5;
   case v4i1:
   case v4i8:
   case v4i16:
   case v4i32:
   case v4i64:
   case v4f16:
   case v4f32:
   case v4f64:
   case nxv4i1:
   case nxv4i8:
   case nxv4i16:
   case nxv4i32:
   case nxv4i64:
   case nxv4f16:
   case nxv4f32:
   case nxv4f64: return 4;
   case v3i32:
   case v3f32: return 3;
   case v2i1:
   case v2i8:
   case v2i16:
   case v2i32:
   case v2i64:
   case v2f16:
   case v2f32:
   case v2f64:
   case nxv2i1:
   case nxv2i8:
   case nxv2i16:
   case nxv2i32:
   case nxv2i64:
   case nxv2f16:
   case nxv2f32:
   case nxv2f64: return 2;
   case v1i1:
   case v1i8:
   case v1i16:
   case v1i32:
   case v1i64:
   case v1i128:
   case v1f32:
   case v1f64:
   case nxv1i1:
   case nxv1i8:
   case nxv1i16:
   case nxv1i32:
   case nxv1i64:
   case nxv1f32:
   case nxv1f64: return 1;
   }
  }

  MVT::ElementCount getVectorElementCount() const {
   return { getVectorNumElements(), isScalableVector() };
  }

  unsigned getSizeInBits() const {
   switch (SimpleTy) {
   default:
    llvm_unreachable("getSizeInBits called on extended MVT.");
   case Other:
    llvm_unreachable("Value type is non-standard value, Other.");
   case iPTR:
    llvm_unreachable("Value type size is target-dependent. Ask TLI.");
   case iPTRAny:
   case iAny:
   case fAny:
   case vAny:
   case Any:
    llvm_unreachable("Value type is overloaded.");
   case token:
    llvm_unreachable("Token type is a sentinel that cannot be used "
             "in codegen and has no size");
   case Metadata:
    llvm_unreachable("Value type is metadata.");
   case i1:
   case v1i1:
   case nxv1i1: return 1;
   case v2i1:
   case nxv2i1: return 2;
   case v4i1:
   case nxv4i1: return 4;
   case i8 :
   case v1i8:
   case v8i1:
   case nxv1i8:
   case nxv8i1: return 8;
   case i16 :
   case f16:
   case v16i1:
   case v2i8:
   case v1i16:
   case nxv16i1:
   case nxv2i8:
   case nxv1i16: return 16;
   case f32 :
   case i32 :
   case v32i1:
   case v4i8:
   case v2i16:
   case v2f16:
   case v1f32:
   case v1i32:
   case nxv32i1:
   case nxv4i8:
   case nxv2i16:
   case nxv1i32:
   case nxv2f16:
   case nxv1f32: return 32;
   case x86mmx:
   case f64 :
   case i64 :
   case v64i1:
   case v8i8:
   case v4i16:
   case v2i32:
   case v1i64:
   case v4f16:
   case v2f32:
   case v1f64:
   case nxv8i8:
   case nxv4i16:
   case nxv2i32:
   case nxv1i64:
   case nxv4f16:
   case nxv2f32:
   case nxv1f64: return 64;
   case f80 : return 80;
   case v3i32:
   case v3f32: return 96;
   case f128:
   case ppcf128:
   case i128:
   case v128i1:
   case v16i8:
   case v8i16:
   case v4i32:
   case v2i64:
   case v1i128:
   case v8f16:
   case v4f32:
   case v2f64:
   case nxv16i8:
   case nxv8i16:
   case nxv4i32:
   case nxv2i64:
   case nxv8f16:
   case nxv4f32:
   case nxv2f64: return 128;
   case v5i32:
   case v5f32: return 160;
   case v32i8:
   case v16i16:
   case v8i32:
   case v4i64:
   case v8f32:
   case v4f64:
   case nxv32i8:
   case nxv16i16:
   case nxv8i32:
   case nxv4i64:
   case nxv8f32:
   case nxv4f64: return 256;
   case v512i1:
   case v64i8:
   case v32i16:
   case v16i32:
   case v8i64:
   case v16f32:
   case v8f64:
   case nxv32i16:
   case nxv16i32:
   case nxv8i64:
   case nxv16f32:
   case nxv8f64: return 512;
   case v1024i1:
   case v128i8:
   case v64i16:
   case v32i32:
   case v16i64:
   case v32f32:
   case nxv32i32:
   case nxv16i64: return 1024;
   case v256i8:
   case v128i16:
   case v64i32:
   case v32i64:
   case v64f32:
   case nxv32i64: return 2048;
   case v128i32:
   case v128f32: return 4096;
   case v256i32:
   case v256f32: return 8192;
   case v512i32:
   case v512f32: return 16384;
   case v1024i32:
   case v1024f32: return 32768;
   case v2048i32:
   case v2048f32: return 65536;
   case exnref: return 0; // opaque type
   }
  }

  unsigned getScalarSizeInBits() const {
   return getScalarType().getSizeInBits();
  }

  /// Return the number of bytes overwritten by a store of the specified value
  /// type.
  unsigned getStoreSize() const {
   return (getSizeInBits() + 7) / 8;
  }

  /// Return the number of bits overwritten by a store of the specified value
  /// type.
  unsigned getStoreSizeInBits() const {
   return getStoreSize() * 8;
  }

  /// Return true if this has more bits than VT.
  bool bitsGT(MVT VT) const {
   return getSizeInBits() > VT.getSizeInBits();
  }

  /// Return true if this has no less bits than VT.
  bool bitsGE(MVT VT) const {
   return getSizeInBits() >= VT.getSizeInBits();
  }

  /// Return true if this has less bits than VT.
  bool bitsLT(MVT VT) const {
   return getSizeInBits() < VT.getSizeInBits();
  }

  /// Return true if this has no more bits than VT.
  bool bitsLE(MVT VT) const {
   return getSizeInBits() <= VT.getSizeInBits();
  }

  static MVT getFloatingPointVT(unsigned BitWidth) {
   switch (BitWidth) {
   default:
    llvm_unreachable("Bad bit width!");
   case 16:
    return MVT::f16;
   case 32:
    return MVT::f32;
   case 64:
    return MVT::f64;
   case 80:
    return MVT::f80;
   case 128:
    return MVT::f128;
   }
  }

  static MVT getIntegerVT(unsigned BitWidth) {
   switch (BitWidth) {
   default:
    return (MVT::SimpleValueType)(MVT::INVALID_SIMPLE_VALUE_TYPE);
   case 1:
    return MVT::i1;
   case 8:
    return MVT::i8;
   case 16:
    return MVT::i16;
   case 32:
    return MVT::i32;
   case 64:
    return MVT::i64;
   case 128:
    return MVT::i128;
   }
  }

  static MVT getVectorVT(MVT VT, unsigned NumElements) {
   switch (VT.SimpleTy) {
   default:
    break;
   case MVT::i1:
    if (NumElements == 1)  return MVT::v1i1;
    if (NumElements == 2)  return MVT::v2i1;
    if (NumElements == 4)  return MVT::v4i1;
    if (NumElements == 8)  return MVT::v8i1;
    if (NumElements == 16)  return MVT::v16i1;
    if (NumElements == 32)  return MVT::v32i1;
    if (NumElements == 64)  return MVT::v64i1;
    if (NumElements == 128) return MVT::v128i1;
    if (NumElements == 512) return MVT::v512i1;
    if (NumElements == 1024) return MVT::v1024i1;
    break;
   case MVT::i8:
    if (NumElements == 1)  return MVT::v1i8;
    if (NumElements == 2)  return MVT::v2i8;
    if (NumElements == 4)  return MVT::v4i8;
    if (NumElements == 8)  return MVT::v8i8;
    if (NumElements == 16) return MVT::v16i8;
    if (NumElements == 32) return MVT::v32i8;
    if (NumElements == 64) return MVT::v64i8;
    if (NumElements == 128) return MVT::v128i8;
    if (NumElements == 256) return MVT::v256i8;
    break;
   case MVT::i16:
    if (NumElements == 1)  return MVT::v1i16;
    if (NumElements == 2)  return MVT::v2i16;
    if (NumElements == 4)  return MVT::v4i16;
    if (NumElements == 8)  return MVT::v8i16;
    if (NumElements == 16) return MVT::v16i16;
    if (NumElements == 32) return MVT::v32i16;
    if (NumElements == 64) return MVT::v64i16;
    if (NumElements == 128) return MVT::v128i16;
    break;
   case MVT::i32:
    if (NumElements == 1)  return MVT::v1i32;
    if (NumElements == 2)  return MVT::v2i32;
    if (NumElements == 3)  return MVT::v3i32;
    if (NumElements == 4)  return MVT::v4i32;
    if (NumElements == 5)  return MVT::v5i32;
    if (NumElements == 8)  return MVT::v8i32;
    if (NumElements == 16)  return MVT::v16i32;
    if (NumElements == 32)  return MVT::v32i32;
    if (NumElements == 64)  return MVT::v64i32;
    if (NumElements == 128) return MVT::v128i32;
    if (NumElements == 256) return MVT::v256i32;
    if (NumElements == 512) return MVT::v512i32;
    if (NumElements == 1024) return MVT::v1024i32;
    if (NumElements == 2048) return MVT::v2048i32;
    break;
   case MVT::i64:
    if (NumElements == 1) return MVT::v1i64;
    if (NumElements == 2) return MVT::v2i64;
    if (NumElements == 4) return MVT::v4i64;
    if (NumElements == 8) return MVT::v8i64;
    if (NumElements == 16) return MVT::v16i64;
    if (NumElements == 32) return MVT::v32i64;
    break;
   case MVT::i128:
    if (NumElements == 1) return MVT::v1i128;
    break;
   case MVT::f16:
    if (NumElements == 2) return MVT::v2f16;
    if (NumElements == 4) return MVT::v4f16;
    if (NumElements == 8) return MVT::v8f16;
    break;
   case MVT::f32:
    if (NumElements == 1)  return MVT::v1f32;
    if (NumElements == 2)  return MVT::v2f32;
    if (NumElements == 3)  return MVT::v3f32;
    if (NumElements == 4)  return MVT::v4f32;
    if (NumElements == 5)  return MVT::v5f32;
    if (NumElements == 8)  return MVT::v8f32;
    if (NumElements == 16)  return MVT::v16f32;
    if (NumElements == 32)  return MVT::v32f32;
    if (NumElements == 64)  return MVT::v64f32;
    if (NumElements == 128) return MVT::v128f32;
    if (NumElements == 256) return MVT::v256f32;
    if (NumElements == 512) return MVT::v512f32;
    if (NumElements == 1024) return MVT::v1024f32;
    if (NumElements == 2048) return MVT::v2048f32;
    break;
   case MVT::f64:
    if (NumElements == 1) return MVT::v1f64;
    if (NumElements == 2) return MVT::v2f64;
    if (NumElements == 4) return MVT::v4f64;
    if (NumElements == 8) return MVT::v8f64;
    break;
   }
   return (MVT::SimpleValueType)(MVT::INVALID_SIMPLE_VALUE_TYPE);
  }

  static MVT getScalableVectorVT(MVT VT, unsigned NumElements) {
   switch(VT.SimpleTy) {
    default:
     break;
    case MVT::i1:
     if (NumElements == 1) return MVT::nxv1i1;
     if (NumElements == 2) return MVT::nxv2i1;
     if (NumElements == 4) return MVT::nxv4i1;
     if (NumElements == 8) return MVT::nxv8i1;
     if (NumElements == 16) return MVT::nxv16i1;
     if (NumElements == 32) return MVT::nxv32i1;
     break;
    case MVT::i8:
     if (NumElements == 1) return MVT::nxv1i8;
     if (NumElements == 2) return MVT::nxv2i8;
     if (NumElements == 4) return MVT::nxv4i8;
     if (NumElements == 8) return MVT::nxv8i8;
     if (NumElements == 16) return MVT::nxv16i8;
     if (NumElements == 32) return MVT::nxv32i8;
     break;
    case MVT::i16:
     if (NumElements == 1) return MVT::nxv1i16;
     if (NumElements == 2) return MVT::nxv2i16;
     if (NumElements == 4) return MVT::nxv4i16;
     if (NumElements == 8) return MVT::nxv8i16;
     if (NumElements == 16) return MVT::nxv16i16;
     if (NumElements == 32) return MVT::nxv32i16;
     break;
    case MVT::i32:
     if (NumElements == 1) return MVT::nxv1i32;
     if (NumElements == 2) return MVT::nxv2i32;
     if (NumElements == 4) return MVT::nxv4i32;
     if (NumElements == 8) return MVT::nxv8i32;
     if (NumElements == 16) return MVT::nxv16i32;
     if (NumElements == 32) return MVT::nxv32i32;
     break;
    case MVT::i64:
     if (NumElements == 1) return MVT::nxv1i64;
     if (NumElements == 2) return MVT::nxv2i64;
     if (NumElements == 4) return MVT::nxv4i64;
     if (NumElements == 8) return MVT::nxv8i64;
     if (NumElements == 16) return MVT::nxv16i64;
     if (NumElements == 32) return MVT::nxv32i64;
     break;
    case MVT::f16:
     if (NumElements == 2) return MVT::nxv2f16;
     if (NumElements == 4) return MVT::nxv4f16;
     if (NumElements == 8) return MVT::nxv8f16;
     break;
    case MVT::f32:
     if (NumElements == 1) return MVT::nxv1f32;
     if (NumElements == 2) return MVT::nxv2f32;
     if (NumElements == 4) return MVT::nxv4f32;
     if (NumElements == 8) return MVT::nxv8f32;
     if (NumElements == 16) return MVT::nxv16f32;
     break;
    case MVT::f64:
     if (NumElements == 1) return MVT::nxv1f64;
     if (NumElements == 2) return MVT::nxv2f64;
     if (NumElements == 4) return MVT::nxv4f64;
     if (NumElements == 8) return MVT::nxv8f64;
     break;
   }
   return (MVT::SimpleValueType)(MVT::INVALID_SIMPLE_VALUE_TYPE);
  }

  static MVT getVectorVT(MVT VT, unsigned NumElements, bool IsScalable) {
   if (IsScalable)
    return getScalableVectorVT(VT, NumElements);
   return getVectorVT(VT, NumElements);
  }

  static MVT getVectorVT(MVT VT, MVT::ElementCount EC) {
   if (EC.Scalable)
    return getScalableVectorVT(VT, EC.Min);
   return getVectorVT(VT, EC.Min);
  }

  /// Return the value type corresponding to the specified type. This returns
  /// all pointers as iPTR. If HandleUnknown is true, unknown types are
  /// returned as Other, otherwise they are invalid.
  static MVT getVT(Type *Ty, bool HandleUnknown = false);

 private:
  /// A simple iterator over the MVT::SimpleValueType enum.
  struct mvt_iterator {
   SimpleValueType VT;

   mvt_iterator(SimpleValueType VT) : VT(VT) {}

   MVT operator*() const { return VT; }
   bool operator!=(const mvt_iterator &LHS) const { return VT != LHS.VT; }

   mvt_iterator& operator++() {
    VT = (MVT::SimpleValueType)((int)VT + 1);
    assert((int)VT <= MVT::MAX_ALLOWED_VALUETYPE &&
        "MVT iterator overflowed.");
    return *this;
   }
  };

  /// A range of the MVT::SimpleValueType enum.
  using mvt_range = iterator_range<mvt_iterator>;

 public:
  /// SimpleValueType Iteration
  /// @{
  static mvt_range all_valuetypes() {
   return mvt_range(MVT::FIRST_VALUETYPE, MVT::LAST_VALUETYPE);
  }

  static mvt_range integer_valuetypes() {
   return mvt_range(MVT::FIRST_INTEGER_VALUETYPE,
            (MVT::SimpleValueType)(MVT::LAST_INTEGER_VALUETYPE + 1));
  }

  static mvt_range fp_valuetypes() {
   return mvt_range(MVT::FIRST_FP_VALUETYPE,
            (MVT::SimpleValueType)(MVT::LAST_FP_VALUETYPE + 1));
  }

  static mvt_range vector_valuetypes() {
   return mvt_range(MVT::FIRST_VECTOR_VALUETYPE,
            (MVT::SimpleValueType)(MVT::LAST_VECTOR_VALUETYPE + 1));
  }

  static mvt_range integer_vector_valuetypes() {
   return mvt_range(
     MVT::FIRST_INTEGER_VECTOR_VALUETYPE,
     (MVT::SimpleValueType)(MVT::LAST_INTEGER_VECTOR_VALUETYPE + 1));
  }

  static mvt_range fp_vector_valuetypes() {
   return mvt_range(
     MVT::FIRST_FP_VECTOR_VALUETYPE,
     (MVT::SimpleValueType)(MVT::LAST_FP_VECTOR_VALUETYPE + 1));
  }

  static mvt_range integer_scalable_vector_valuetypes() {
   return mvt_range(MVT::FIRST_INTEGER_SCALABLE_VALUETYPE,
       (MVT::SimpleValueType)(MVT::LAST_INTEGER_SCALABLE_VALUETYPE + 1));
  }

  static mvt_range fp_scalable_vector_valuetypes() {
   return mvt_range(MVT::FIRST_FP_SCALABLE_VALUETYPE,
          (MVT::SimpleValueType)(MVT::LAST_FP_SCALABLE_VALUETYPE + 1));
  }
  /// @}
 };

} // end namespace llvm

#endif // LLVM_CODEGEN_MACHINEVALUETYPE_H